Szczególne zasady dotyczące nagrywania wydarzeń on-line

  1. Sprzedawca, będący jednocześnie organizatorem wydarzeń odbywających się w przestrzeni on-line – w tym m. in. spotkań otwartych, konferencji, wykładów, warsztatów i innych zajęć o podobnym charakterze – oświadcza, iż zajęcia te mogą być utrwalane w zakresie dźwięku (zapis audio) bądź dźwięku i obrazu (zapis audio-video).
  2. Klient biorący udział w wydarzeniu przez udział w nim wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatora (albo osoby działającej w jego imieniu i na jego rzecz) zapisu dźwięku bądź dźwięku i obrazu.
  3. Organizator oświadcza, iż podejmuje środki i działania techniczne zmierzające do nieujawniania danych osobowych Klientów, w tym ich wizerunku. Tym niemniej, z uwagi na ograniczenia sprzętowe i techniczne jakimi dysponuje organizator może się zdarzyć chwilowe utrwalenie wizerunku poszczególnych uczestników zajęć, zwłaszcza w sytuacji jednoczesnej wypowiedzi prowadzącego i uczestnika (Klienta).
  4. W celu zapewnienia Klientom pełnej ochrony uczestnik wydarzenia powinien nie używać w trakcie wydarzenia swojego nazwiska (zarówno w wypowiedziach jak i oznaczeniu własnej osoby w programie służącym do uczestnictwa w zajęciach on-line oraz kamery internetowej własnego komputera.
  5. Uczestnik wydarzenia, który nie przestrzega powyższych zasad i używa swojego nazwiska lub/albo nie wyłącza kamery internetowej swojego komputera wyraża jednocześnie zgodę na utrwalanie swojego wizerunku oraz ewentualne rozpowszechnianie tegoż wizerunku i danych osobowych w drodze udostępniania zapisu audio albo audio-video wydarzenia osobom trzecim, zarówno odpłatnie jak i bez wynagrodzenia.
  6. Uczestnikowi wydarzenia nie przysługują wobec organizatora jakiekolwiek roszczenia związane z utrwaleniem i rozpowszechnieniem jego danych osobowych lub/albo wizerunku w przypadku niedopełnienia przez niego zasad wskazanych w ust. 4.